Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

S.S.S.


İş Sağlığı ve Güvenlik hizmetlerinde Diğer Sağlık Personelinin durumu nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6 Maddede “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.” hükmü gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görev yapma hakkı vardır. Bu hüküm uyarınca özel sektörde iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren OSGB dediğimiz ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE, Çevre Sağlık Teknisyenleri çalışabilmektedir.


Peki Kimler Diğer Sağlık Personeli olabilir?

20.07.2013  tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin b fıkrasında  Diğer sağlık personeli: “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,…” şeklinde tanımlanmıştır.Çevre Sağlığı veya Çevre Koruma Kontrol Teknikerleri Diğer Sağlık Personeli Belgesi alabilirler mi?   20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKi SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN" 4 üncü maddesinin b fıkrasında zikredilen "Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmişhemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri," tanımında Teknikerlere böyle bir yetki verilmediğinden, Çevre Sağlığı veya Çevre Koruma Kontrol Teknikerleri Diğer Sağlık Personeli olamazlar.Çevre Sağlığı Teknisyeneri, lise öğreniminin akabinde ön lisans veya lisans bölümü bitirmişlerse Diğer Sağlık Personeli Belgesi alabilirler mi?

Yukadaki mezkur yönetmelik hükmünde "...çevre sağlığı teknisyeni diplomasına..." denildiğinden bu meslektaşlarımızda lise diplomasına istinaden İş Sağlığı alanında Diğer Sağlık Personeli olarak çalışabilirler.