Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

Komisyon Çalışmaları Hakkında

ÇEVRE VE SAĞLIK DERNEĞİ TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

1- “TARIM VE GIDA BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI” na, 5179 sayılı kanunun geçici 4.Maddesine istinaden Sağlık Bakanlığından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçişi gerçekleştirilen 500 adet Çevre Sağlığı Teknisyenin, Sağlık Bakanlığına geri dönüşleri ile ilgili eklettiğimiz geçici madde 2’nin 12. fıkrası aşağıdaki gibidir:

“GEÇİCİ MADDE 2-
(12) 27/5/2004 tarih ve 5179 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilen sağlık memuru kadrosunda bulunan Çevre Sağlığı Teknisyenleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talep etmeleri halinde Sağlık Bakanlığına kadroları ile birlikte devredilir. Devir işlemleri tamamlanan Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin Sağlık memuru Kadroları 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Tarım ve Gıda Bakanlığına ait bölümünden çıkarılarak aynı Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır. Bu devir nedeniyle yapılacak atamalar 2010 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanununda yer alan açıktan ve naklen atamaya ilişkin kontenjan kısıtlamalarına tabi değildir."

2- Her ne kadar Tarım ve Gıda Bakanlığında kalmak istemeyen meslektaşlarımız çoğunlukta olmasına karşın, kalmak isteyen ve görevine Tarım ve Gıda Bakanlığında devam etmek isteyen meslektaşlarımızın da haklarını korumamız ve geri almamız gerekmektedir ve 12.04.2010 tarihinde Komisyonda görüşülmeye devam edecek olan “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı 31. maddesi 12. fıkrasına ekletmeye çalışacağımız madde aşağıdaki gibidir. Hiç Kuşkusuzdur ki, bu madde tüm bakanlıklarda çalışan meslektaşlarımızı da ilgilendirmektedir:

31. MADDE:
(2) Bu kanun yürürlüğe girmeden yürürlükte olan; 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun” yayım tarihinden önce, lise ve ön lisans düzeyinde eğitimi olmasına karşın, Devletin tüm Kurumları, Kuruluşları ile ilgili Bakanlıkların Tüm Taşra ve Merkez Teşkilatlarında Gıda Resmi Kontrollerini yürüten personelin hakları saklıdır.

GEREKÇE: 11 Haziran 2009/27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 5179 sayılı kanunun 23.maddesinin 4. fıkrasında geçen, “Bu kanun kapsamındaki gıda kontrol ve denetim hizmetlerini yapacak olanların seçimi ve yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” cümlesini iptal kararı ve bu düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğini belirtmesi ve yine kanunla yapılmadığı takdirde yargı süreçlerinin başlayacak olması.

Danıştay’ın vermiş olduğu “30.03.2005 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” ’in Tanımlar başlıklı 4. Maddesinin 25. fıkrasındaki, “Gıda Kontrol Yardımcısı / Yardımcı Denetim Elemanı” tanımında yer alan “…Sağlık Bakanlığından Bakanlığa atamaları yapılan ve Bakanlıkça hizmet içi eğitimi verilmiş Çevre Sağlığı Teknisyenlerini” ibaresinin İPTALİNE, 10.07.2008 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.” Denilerek iptal edilmesi ve yine halen yürürlükte olan, “26.09.2008 tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne dair Yönetmelik” ’in Tanımlar başlıklı 4. Maddesinin (ı) bendindeki, Gıda Kontrol Yardımcısı / Yardımcı Denetim Elemanı başlığı altında yer alan, “5179 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce denetim görevi yapanlar ile Sağlık Bakanlığında Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak görev yapmakta olan Sağlık Memuru unvanlı kişiler” ibaresinin Yürütülmesinin Durdurulmasına, 27.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir” denilerek yürütülmesini durdurması. Bu kararlara gerekçe olarak ta 5179 daki hakkı saklıdır ibaresini göstermesi.

Bunlar sadece yargı kararlarına ilişkin gerekçe olmakla beraber, 35 yıldır bu denetimi yürüten personelin bir anda yetkisiz duruma düşürülmesi meslek mensupları adına çok üzücü olacaktır. Zaten konuyla ilgili tüm bilgi ve donanıma da tecrübelerinden dolayı sahiptirler ve ayrıca kendi üst öğrenimleri sayılan üniversitelerin birçok bölümünden lisans mezunudurlar.

Emel KARAKURT
ÇESAD Başkanı
10.04.2010


Yorumlar - Yorum Yaz